POST, společenství vlastníků U Pošty 6

Oficiální stránky společenství vlastníků jednotek, které vzniklo dne 16. 6. 2010 na své ustavující schůzy a od této doby zabezpečuje správu bytového domu na adrese U Pošty 6, Brno.

Na těchto stránkách najdete veškeré důležité informace o společenství včetně novinek a oznámení na úřední desce.

Základním posláním společenství je zejména dle platných stanov:

 • provoz domu a pozemku
 • údržby a opravy společných částí domu
 • protipožární zabezpečení domu včetně hromosvodů
 • revize a opravy společných částí domu
 • správa společných jednotek domu
 • administrativní a technické zabezpečení chodu domu

 

Informace a pokyny osobám oprávněným zdržovat se v domě u pošty 6, Brno

 • Dodržujte DOMOVNÍ ŘÁD, POŽÁRNÍ ŘÁD a POPLACHOVÉ SMĚRNICE.
 • Vlastníci bytů jsou spoluvlastníky společných částí domu i s pozemky a musí za každých okolností hájit společný majetek. Z toho vyplývají dále formulované zásady, které přiměřeně platí i pro případné nájemce, podnájemce a příslušníky domácností. Na všechny pak dopadají zejména náklady na opravy a provoz.
 • Odstranění každé závady či nedostatku na každém majetku něco stojí. Oprava musí být objednána s rozmyslem, jinak ji objednávající uhradí ze svého. Pokud si nebudete jisti, zda jde o závadu společných prostor nebo o závadu na vlastním majetku a pokud to nebude havárie s nebezpečím ohrožení života, nebo majetku velkého rozsahu, všechny závady nahlaste naší společnosti
 • Připomínáme, že jste povinni, bez zbytečného odkladu, nahlašovat nám a současně vašemu SVJ, veškeré změny parametrů rozhodných pro spravedlivé rozpočítání nákladů! Veškeré platby hraďte na účet  vašeho SVJ, v souladu s předpisem, který je součástí vašeho Evidenčního listu.
 • Žádáme Vás také o včasné nahlašování Vašich kontaktních údajů, telefonních čísel pro zastižení v případě poruchy, elektronických a klasických poštovních adres, změn vlastnictví, apod.
 • Netrpte přítomnost osob, které nemají v domě co pohledávat, vyzvěte je k opuštění budovy a pokud neuposlechnou, ihned volejte policii.